Công văn 4366 thi hành Luật Đầu tư 2014

Để thi hành Luật Đầu tư 2014 từ ngày 01/07/2015 trong khi Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành đang được thẩm tra, ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 (Công văn 4366) gửi các địa phương và các Ban quản lý về việc thực hiện các công việc để triển khai thực hiện Luật Đầu tư.

Đối với các hồ sơ dự án đã nộp trước ngày 01/07/2015 nhưng đến ngày 01/07/2015 mà thời hạn xem xét theo Nghị định 108/NĐ-CP ngày 22/09/2006 vẫn chưa hết và Giấy chứng nhận đầu tư chưa được cấp thì Cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ dự án và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2014.


 

Công văn 5122 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn 5122 ngày 24/07/2015 về việc thực hiện một số thủ tục theo Luật Đầu tư 2014. Một số nội dung chính của Công văn 5122 là:

Hồ sơ dự án nộp trước khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực (01/07/2015). Các hồ sơ được tiếp nhận trước ngày 01/07/2015 nếu đáp ứng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định cũ thì cơ quan đăng ký đầu tư có thể thỏa thuận với nhà đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 mà không yêu cầu lập, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo Luật Đầu tư 2014.

Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ thì cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư sửa đổi bổ sung theo Luật Đầu tư 2014, trừ trường hợp Luật Đầu tư 2014 không có yêu cầu khác.


Nghị định 78 về Đăng ký doanh nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Nghị định 78 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.


Nghị định 96 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 về các nội dung con dấu, công ty mẹ, công ty con, doanh nghiệp xã hội.

Nghị định 96 sẽ có hiệu lực vào ngày 08/12/2015
và thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010.


Bảo vệ Trẻ em (An toàn thông tin trẻ em trên môi trường mạng)

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em có hiệu lực vào ngày 01/7/2017.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em với một số nội dung đáng chú ý sau:


Xác định 14 Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em bị mua bán; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị bóc lột; v.v…) & Chính sách hỗ trợ (về sức khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em).


Chi tiết


Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép Xây dựng

Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép Xây dựng có hiệu lực từ ngày 25/06/2017
 
Nghị định 53 quy định các loại các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai làm căn cứ thực hiện việc xác lập quyền sử dụng đất thực hiện theo luật đất đai và việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 
Theo Nghị định 53, Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định này là giấy tờ thuộc một trong các loại sau:
 
1. Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép Xây dựng là các GIẤY CHỨNG NHẬN được cấp, gồm:
 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo:
> Luật đất đai năm 1987,
> Luật đất đai năm 1993,
> Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001,
> Luật đất đai năm 2003.

Chi tiết


Bảng giá xây dựng mới nhà, nhà xưởng, nhà tạm, vật kiến trúc tại Hà Nội

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội có hiệu lực từ ngày 14/03/2017.

Theo Quyết điịnh 06, có 03 Bảng giá xây dựng mới được ban hành cho Nhà ở, Nhà xưởng và Nhà tạm, vật kiến trúc.


Thỏa thuận tài sản & Chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

Xử lý Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu & Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP (TTLT 01) hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp ban hành.
 
TTLT 01 có hiệu lực vào ngày 01/03/2016.
 

Thông tư 01 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức các Tòa chuyên trách

Thông tư số 01/2016/TT-CA về tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa án cấp tỉnh và quận do Toà án nhân dân tối cao ban hành ngày 21/01/2015.

Thông tư 01 sẽ có hiệu lực vào ngày 11/03/2016.