Bán buôn rượu

Bán buôn rượu
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)
 
Nghị định 105 quy định điều kiện phân phối rượu, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu, quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu cũng như các hành vi vi phạm.
 
Thương nhân phân phối rượu đã được cấp Giấy phép mà vẫn còn thời hạn thì được tiếp tục kinh doanh theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp thực hiện theo quy định mới.
 

Bán lẻ rượu

Bán lẻ rượu
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)
 
Nghị định 105 quy định điều kiện bán lẻ rượu, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu, quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu cũng như các hành vi vi phạm.
 
Thương nhân bán lẻ rượu đã được cấp Giấy phép mà vẫn còn thời hạn thì được tiếp tục kinh doanh theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp thực hiện theo quy định mới.
 

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)
 
Nghị định 105 quy định điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu, quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu cũng như các hành vi vi phạm.
 
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày 01/11/2017, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục để được cấp Giấy phép.
 

Nhập khẩu rượu

Nhập khẩu rượu
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)
 
Doanh nghiệp được nhập khẩu rượu
 
1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu.
2. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp: nhập/ủy thác nhập rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
3. Doanh nghiệp (không có giấy phép) nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp (không quá 3 lít/nhãn rượu và không được bán trên thị trường).
 

Thông tư 48 về kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 quy định về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Thông tư 48 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

Các nội dung của hoạt động kiểm tra được Thông tư 48 điều chỉnh bao gồm: 

+ Trách nhiệm thực hiện hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm.

+ Nội dung, hình thức kiểm tra. 
+ Trình tự kiểm tra. 
+ Xử lý kết quả kiểm tra.


Nghị định 124 sửa đổi Nghị định 185 về xử phạt VPHC trong thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định 124 có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

Nghị định 124 có nhiều sửa đổi, bổ sung về một số vấn đề chung cũng như về hành vi vi phạm, mức xử phạt, các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể có thể được áp dụng. 

XÁC ĐỊNH phạm vi điều chỉnh– Nghị định 124 không áp dụng đối với các hành vi sau nếu các hành vi đó có dấu hiệu của hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Các hành vi này sẽ được điều tra xử lý theo các quy định của pháp luật cạnh tranh:


> đầu cơ hàng hóa

> găm hàng
> đấu thầu hàng hóa, dịch vụ 
> nhượng quyền thương mại


Nghị định 101 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Nghị định 101 quy định về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Nghị định 101 quy định các vấn đề về nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ,về việc các chủ sở hữu căn hộ của nhà chung cư lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để đầu tư, góp vốn đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quyền, trách nhiệm và chính sách đối với các chủ sở hữu, chủ đầu tư.

Nghị định 101 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015.Nghị định 76 về Kinh doanh bất động sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định 76 thay thế  Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007.

Nghị định 76 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/11/2015.Thông tư 23 về nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ bao gồm cả linh kiện đã qua sử dụng nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Thông tư có 23 hiệu lực từ ngày 01/7/2016.Nghị định 119 về Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu xây dựng vừa có hiệu lực từ ngày 10/02/2016.
 
Nghị định 119 quy định nội dung như:
 
+ Trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc;
+ Điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc;
+ Số tiền bảo hiểm tối thiểu;
+ Nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm.