Điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

(Theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 17/10/2017)

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đang hoạt động được tiếp tục hoạt động trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 17/10/2017. Sau thời hạn này, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.


Nghị định 116 không áp dụng đối với:


1. Ô tô được sản xuất, lắp ráp phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh

2. Ô tô được sản xuất, lắp ráp từ ô tô sát xi có buồng lái hoặc từ ô tô hoàn chỉnh đã được chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3. Ô tô được sản xuất, lắp ráp không tham gia giao thông, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp.

Điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô


1. Là doanh nghiệp.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất, gồm
+ Có quyền sử dụng hợp pháp đối với: 
   - Nhà xưởng
   - Dây chuyền công nghệ lắp ráp
   - Dây chuyền hàn
   - Dây chuyền sơn
   - Dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm
   - Đường thử ô tô
đáp ứng yêu cầu tối thiểu (chi tiết yêu cầu).
+ Có cở sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng đầy đủ điều kiện:
   - thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc
   - do doanh  nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc
   - thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp
3. Người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô phải có :
+ Trình độ đại học trở lên thuộc ngành cơ khí, ô tô.
+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tối thiểu 05 năm.
4. Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
5. Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định.
6. Có đủ hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô


Bộ Công thương là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô.


Bộ trưởng Bộ Công thương có thể ra quyết định tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô trong các trường hợp sau:


+ Không duy trì các điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

+ Thực hiện không đầy đủ các quy định về triệu hồi, bảo hành ô tô và thu hồi ô tô thải bỏ.
+ Không thực hiện chế độ báo cáo (Báo cáo gửi Bộ Công thương trước ngày 30/01 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất).

Doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn vi phạm trong thời hạn 06 tháng sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận.


Bộ trưởng Bộ Công thương có thể ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô trong các trường hợp sau:


+ Giải thể, phá sản.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi.
+ Cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
+ Cho thuê, mượn, tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận.
+ Không triển khai hoạt động, lắp ráp ô tô trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.
+ Không thực hiện các quy định của pháp luật về triệu hồi, thu hồi ô tô thải bỏ và bảo hành sản phẩm.
+ Không khắc phục hoàn toàn vi phạm dẫn đến việc hiệu lực Giấy chứng nhận bị tạm dừng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận.

Trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô


1. Trách nhiệm bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường


+ Trường hợp kiểu loại ô tô có sự thay đổi tính tiện nghi và thẩm mỹ nhưng không làm thay đổi các thông số an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được sử dụng làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận kiểu loại thì doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô được sử dụng kết quả chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại ô tô trước đó.

+ Các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận và tổng thành của ô tô thuộc phạm vi áp dụng của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải được thử nghiệm và chứng nhận theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng tại Việt Nam.
+ Trường hợp chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận và tổng thành nhập khẩu từ nước ngoài đã có kết quả chứng nhận sự phù hợp về chất lượng từ các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực chứng nhận xe cơ giới thì thực hiện theo thỏa thuận.
+ Kiểu loại chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận và tổng thành nhập khẩu của ô tô được cơ quan quản lý chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho Đại diện hợp pháp tại Việt Nam của doanh nghiệp sản xuất nước ngoài thì các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô được sử dụng kiểu loại chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận và tổng thành này mà không phải thử nghiệm, chứng nhận lại.
+ Kết quả kiểm tra, chứng nhận chất lượng ô tô, các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận và tổng thành có hiệu lực trong thời hạn 36 tháng.

2. Trách nhiệm bảo hành


+ Ô tô con chưa qua sử dụng: tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

+ Ô tô khách chưa qua sử dụng: tối thiểu 02 năm hoặc 50.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.
+ Ô tô còn lại chưa qua sử dụng: tối thiểu 01 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

3. Trách nhiệm triệu hồi ô tô và thu hồi ô tô thải bỏ


+ Phải triệu hồi ô tô theo quy định. (Triệu hồi ô tô là hành động của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện đối với ô tô có khuyết tật trong quá trình thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp đã được cung cấp ra thị trường nhằm ngăn ngừa các nguy hiểm có thể xảy ra.)

+ Chi trả chi phí triệu hồi ô tô.
+ Thu hồi ô tô thải bỏ theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường. (Thu hồi ô tô thải bỏ là việc tiếp nhận, thu gom ô tô thải bỏ để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.)

4. Trách nhiệm công bố thông tin


+ Thời hạn, nội dung và điều kiện bảo hành.

+ Chu kỳ và nội dung công việc bảo dưỡng.
+ Địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng có đủ năng lực theo quy định.
+ Thông tin cần thiết khác phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng.

5. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô còn có các trách nhiệm sau:


+ Duy trì các điều kiện kinh doanh.

+ Bảo đảm thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng.
+ Bảo đảm thực hiện trách nhiệm triệu hồi.
+ Bảo đảm thực hiện trách nhiệm thu hồi ô tô thải bỏ.
+ Chấp hành việc kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất.
+ Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2015 hoặc tương đương vào quá trình sản xuất trong thời hạn 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận.
+ Cung cấp cho người mua tài liệu, giấy tờ sau:
   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.
   - Sổ bảo hành nêu rõ các thông tin về (i) thời hạn bảo hành, (ii) điều kiện bảo hành, (iii) chu kỳ bảo dưỡng, (iv) nội dung công việc bảo dưỡng, (v) địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, (vi) thông tin cần thiết khác phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng.
+ Báo cáo Bộ Công thương tình hình sản xuất, lắp ráp ô tô trước ngày 30/01 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công thương (theo Mẫu).

Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất


+ Cơ quan tiến hành: Bộ Công thương chủ trì.

+ Thời gian:
   - Định kỳ: 24 tháng
   - Đột xuất khi (i) có tin báo vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh, (i) có văn bản yêu cầu của cơ quan chức năng.
+ Nội dung kiểm tra: Đánh giá việc duy trì hoạt động và các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp theo các nội dung đăng ký và đã được chứng nhận:
   - Kiểm tra hồ sơ pháp lý.
   - Kiểm tra cơ sở vật chất.
   - Kiểm tra các dây chuyền công nghệ.
   - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định.

Đoàn kiểm trả phải lập biên bản nội dung kiểm tra và trong trường hợp phát hiện sai hạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.