Nhập khẩu rượu
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017)
 
Doanh nghiệp được nhập khẩu rượu
 
1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu.
2. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp: nhập/ủy thác nhập rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
3. Doanh nghiệp (không có giấy phép) nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp (không quá 3 lít/nhãn rượu và không được bán trên thị trường).
 
Yêu cầu đối với rượu
 
1. Rượu nhập khẩu phải được dán tem & ghi nhãn theo quy định.
2. Rượu bán thành phẩm nhập khẩu chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
3. Trước khi nhập khẩu phải có:
+ Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.
+ Có Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
4. Nhập qua các cửa khẩu quốc tế.
 
 
Liên hệ:
Dương Mai Anh
M 0913691888