Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại
theo Nghị định 105 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2017).
 
Nếu thương nhân thực hiện hoạt động sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại thì thực hiện thủ tục để được cấp Giấy đăng ký với UBND xã mà không phải xin Giấy phép.
 
Nếu thương nhân thực hiện hoạt động sản xuất rượu công nghiệp thì đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. (Xem quy định về sản xuất rượu công nghiệp).
 
Nếu thương nhân thực hiện hoạt động sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. (Xem quy định về sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh).
 
Yêu cầu đối với rượu
 
+ Không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa.
+ Không bắt buộc phải dán tem rượu.
+Không bắt buộc phải ghi nhãn hàng hóa rượu.
 
Điều kiện sản xuất rượu thủ công công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại
 
Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại.
 
Quyền, nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại
 
1. Không được bán rượu cho tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua rượu để chế biến lại.
2. Phải xuất trình hợp đồng mua bán rượu với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp khi bị kiểm tra trong vận chuyển.
3. Đăng ký sản xuất rượu thủ công với UBND xã.
4. Thực hiện quy định bảo vệ môi trường trong sản xuất.
 
 
Liên hệ:
Dương Mai Anh
 
M 0913691888