Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội có hiệu lực từ ngày 14/03/2017.

Theo Quyết điịnh 06, có 03 Bảng giá xây dựng mới được ban hành cho Nhà ở, Nhà xưởng và Nhà tạm, vật kiến trúc.

Theo Quyết định 06, đơn giá mới KHÔNG ÁP DỤNG đối với những dự án, hạng mục:

đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 14/03/2017 (là ngày Quyết định 06 có hiệu lực);
đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 14/03/2017 (là ngày Quyết định 06 có hiệu lực);
đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 14/03/2017 (là ngày Quyết định 06 có hiệu lực).

Đơn giá mới được ÁP DỤNG để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗi trợ và tái định cư vào ngày 14/03/2017.