Thông tư số 01/2016/TT-CA về tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa án cấp tỉnh và quận do Toà án nhân dân tối cao ban hành ngày 21/01/2015.

Thông tư 01 sẽ có hiệu lực vào ngày 11/03/2016.


CÁC TÒA CHUYÊN TRÁCH – Theo Thông tư 01, tùy điều kiện, tòa án cấp tỉnh và quận có thể có các tòa chuyên trách sau:


+ TÒA HÌNH SỰ

> Xét xử các vụ án hình sự, trừ các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên; 

> Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân trong trường hợp tại Tòa án đó không tổ chức Tòa xử lý hành chính, trừ trường hợp việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên.


+ TÒA DÂN SỰ 

> Giải quyết các vụ việc dân sự; 
> Giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản, lao động, hành chính trong trường hợp tại Tòa án đó không tổ chức Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính.

+ TÒA KINH TẾ

> Giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản.

+ TÒA HÀNH CHÍNH 

> Giải quyết các vụ án hành chính.

+ TÒA LAO ĐỘNG 

> Giải quyết các vụ việc lao động.

+ TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

> Giải quyết các vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên nhưng người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác;
> Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đối với người chưa thành niên;
> Các vụ việc hôn nhân gia đình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

+ TÒA XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

> Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, trừ những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC TÒA CHUYÊN TRÁCH

+ Số lượng vụ việc mà tòa thụ lý giải quyết thuộc thẩm quyền của Tòa chuyên trách từ 50 vụ/năm trở lên.
+ Có biên chế Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án đáp ứng yêu cầu tổ chức Tòa chuyên trách.

Trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách, Tòa án cấp tỉnh, quận phân công thẩm phán chuyên trách để giải quyết các vụ việc.