Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu xây dựng vừa có hiệu lực từ ngày 10/02/2016.
 
Nghị định 119 quy định nội dung như:
 
+ Trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc;
+ Điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc;
+ Số tiền bảo hiểm tối thiểu;
+ Nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm.
 
Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng.
 
CÁC ĐỐI TƯỢNG được Nghị định 119 điều chỉnh gồm:

+ Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).
+ Nhà thầu tư vấn.
+ Nhà thầu thi công xây dựng.
+ Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm.
+ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 
ĐỐI TƯỢNG phải mua bảo hiểm bắt buộc gồm:

1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) đối với các công trình sau:

+ Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
+ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
+ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định.

2. Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.
 
THỜI HẠN bảo hiểm được Nghị định 119 xác định:

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thì thời hạn bảo hiểm là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng thì thời hạn bảo hiểm bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.
Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường thì thời hạn bảo hiểm bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.
 
PHẠM VI bảo hiểm được Nghị định 119 xác định:

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm chi trả các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro (không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm).
Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm chi trả khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định, phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng (không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm).
Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm chi trả những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
 
LOẠI TRỪ trách nhiệm bảo hiểm áp dụng với các tổn thất gồm:

+ Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;
+ Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;
+ Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;
+ Tổn thất mang tính thảm họa;
+ Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
 
SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU được Nghị định 119 xác định:
 
Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thì số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng thì số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.
Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường thì số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
BỘ TÀI CHÍNH có trách nhiệm ban hành Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm, Mức phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc sau:
+ Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;
+ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;
+ Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.
 
BỘ XÂY DỰNG có trách nhiệm ban hành quy định, hướng dẫn:
+ Các công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo thẩm quyền.
+ Việc lập chi phí bảo hiểm trong chi phí đầu tư xây dựng.