Những người lao động đã qua học nghề

> Người đã được cấp:

+ chứng chỉ nghề, + bằng nghề, 
+ bằng trung học chuyên nghiệp, 
+ bằng trung học nghề, 
+ bằng cao đẳng, 
+ chứng chỉ đại học đại cương, 
+ bằng đại học, 
+ bằng cử nhân, 
+ bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, 
+ bằng tiến sĩ 
(Theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ)

> Người đã được cấp 

+ bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, 
+ bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, 
+ bằng tốt nghiệp cao đẳng, 
+ bằng tốt nghiệp đại học, 
+ bằng thạc sĩ, 
+ bằng tiến sĩ; 
(theo Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005)

> Người đã được cấp 

+ văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; 
+ văn bằng giáo dục đại học và 
+ văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên 
(theo Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005)

> Người đã được cấp

+ chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, 
+ chứng chỉ sơ cấp nghề, 
+ bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, 
+ bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề 
(theo Luật Dạy nghề)

> Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

(theo Luật Việc làm)

> Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác (theo Luật Giáo dục nghề nghiệp);


> Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học (theo Luật Giáo dục đại học);

> Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

> Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.