Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ bao gồm cả linh kiện đã qua sử dụng nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Thông tư có 23 hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


Trong trường hợp các hợp đồng mua bán đã được ký kết và thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu đã được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày 01/7/2016 thì không áp dụng Thông tư 23.


Đối tượng thuộc sự điều chỉnh của Thông tư 23 bao gồm máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng (là linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế được tháo rời từ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng). Nếu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đã được điều chỉnh trong các văn bản của các Bộ và cơ quan ngang Bộ thì áp dụng các văn bản đó; Thông tư 23 được áp dụng trong các trường hợp còn lại. 


Thông tư 23 cũng không áp dụng trong các trường hợp sau:


> Quá cảnh; chuyển khẩu;

> Tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công hoặc trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư;
> Tạm xuất, tái nhập;
> Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với nước ngoài;
> Nhận chuyển giao trong nước từ doanh nghiệp trong các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (không thuộc khu chế xuất); giữa các doanh nghiệp trong các khu chế xuất với nhau;
> Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được; 
> Phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của các Bộ quản lý chuyên ngành;
> Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
> Máy móc, thiết bị thuộc ngành in, mã số HS 84.40 đến 84.43;
> Các trường hợp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu.

Doanh nghiệp không được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử.


Doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện giám định từ nước xuất khẩu. Nếu thực hiện giám định khi hàng về cảng Việt Nam thì doanh nghiệp nhập khẩu được áp dụng chế độ đưa hàng về bảo quản. Thiết bị đã qua sử dụng đưa về bảo quản chỉ được đưa ra sử dụng, lắp đặt sau khi hoàn tất thủ tục thông quan.


Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng vì mục đích thương mại (không trực tiếp sử dụng), chỉ được bán sau khi đã hoàn thành thủ tục thông quan.


Yêu cầu cụ thể đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (thiết bị) đã qua sử dụng là:


1 - Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm (tuổi của thiết bị tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu tức là năm về đến cảng Việt Nam);

2 - Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trường hợp tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp.


Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thể ban hành yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn quy định không vượt quá 10 năm tùy thuộc đặc thù của ngành, lĩnh vực.


Thiết bị đã qua sử dụng không cần đáp ứng yêu cầu về tuổi thiết bị và tiêu chuẩn nếu nằm trong danh mục trong hồ sơ dự án đầu tư (mới hoặc mở rộng) thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc phải đăng ký đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các thiết bị này không được chuyển nhượng cho dự án hay doanh nghiệp khác trừ trường hợp phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động.


Doanh nghiệp sản xuất chỉ được nhập khẩu (ủy quyền nhập khẩu) linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng khi có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phải có Văn bản thuyết minh về việc cần thiết phải nhập khẩu để phục vụ nhu cầu này và cam kết nhập khẩu đủ số lượng, chủng loại cần thay thế và sử dụng đúng mục đích. 


Doanh nghiệp sẽ bị xử lý nếu thiết bị đã qua sử dụng sau khi về cảng, cửa khẩu mà được giám định không đáp ứng các yêu cầu về tuổi thiết bị và tiêu chuẩn. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép giám định lại.


Doanh nghiệp cũng sẽ bị xử lý khi thiết bị đã qua sử dụng đã thông quan và đưa về sử dụng không đáp ứng yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trương trong quá trình vận hành.


Tổ chức giám định trong nước (đăng ký hoạt động theo Luật Thương mại) và nước ngoài
 gửi thông tin về Bộ Khoa học và Công nghệ để được tổng hợp, công bố trên Cổng thông tin điện tử.

Chứng thư giám định có hiệu lực trong trường hợp giám định trước khi hàng hóa về Việt Nam là Chứng thư dược cấp không quá 06 tháng tính từ thời điểm cấp đến thời điểm hàng hóa về đến cảng Việt Nam.


Tài liệu liên quan đến thiết bị đã qua sử dụng phải có trong hồ sơ nhập khẩu (ngoài tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu theo quy định) gồm:


> Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất;

> 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất (phù hợp yêu cầu về tuổi thiết bị và tiêu chuẩn);
> 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất (phù hợp yêu cầu về tuổi thiết bị và tiêu chuẩn).

Đối với trường hợp có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng thuộc dự án đã được chấp thuận thì phải có 


> 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

> 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.

Nếu doanh nghiệp chưa có đủ tài liệu thì doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp các tài liệu:


> 01 bản chính Giấy đăng ký giám định có xác nhận đã đăng ký của tổ chức giám định;
> 01 bản chính Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản (theo mẫu).

Doanh nghiệp phải nộp chứng thư giám định và các tài liệu đã cam kết trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản.