Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 về các nội dung con dấu, công ty mẹ, công ty con, doanh nghiệp xã hội.

Nghị định 96 sẽ có hiệu lực vào ngày 08/12/2015 
và thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010.


Về Con dấu, theo Nghị định 96, nếu Điều lệ không có quy định khác thì số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu do những người sau quyết định:


> Chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với doanh nghiệp tư nhân).

> Hội đồng thành viên (đối với công ty hợp danh).

> Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH).

> Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần).


Nội dung về con dấu được quyết định phải bao gồm:


> Mẫu con dấu (hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu). 

> Số lượng con dấu.

> Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Nghị định 96 còn quy định về hình thức và thông tin trong nội dung con dấu, hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu và về con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện. 


Doanh nghiệp thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp; trong trường hợp thay đổi, làm con dấu mới, mất con dấu thì thực hiện theo quy định mới.


Doanh nghiệp được thành lập theo luật chuyên ngành như Luật Công chứng, Luật Luật sư, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Hợp tác xã, Luật Giám định tư pháp thực hiện theo quy định hiện hành mà không áp dụng quy định tại Nghị định 96.


Về công ty mẹ, công ty con, Nghị định 96 quy định việc “cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp” của các công ty con có cùng một công ty mẹ (sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước) là trường hợp tổng số cổ phần, phần vốn góp của các công ty này sở hữu bằng hoặc lớn hơn 51% số vốn điều lệ hoặc số cổ phần phổ thông của công ty liên quan.


Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông nếu phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp vi phạm quy định không cho phép công ty con góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ hoặc sở hữu chéo lẫn nhau và quy định các công ty con của cùng một công ty mẹ có ít nhất 65% vốn nhà nước cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.


Về Doanh nghiệp xã hội, Nghị định 96 có quy định về trình tự doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ, tài trợ; về đăng ký doanh nghiệp xã hội; về việc công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, việc thay đổi và chấm dứt Cam kết; về việc chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thanh doanh nghiệp xã hội; việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể; về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thành viên, cổ đông doanh nghiệp xã hội; về báo cáo đánh giá tác động xã hội đối với các doanh nghiệp xã hội tiếp nhận ưu đãi, viện trợ, tài trợ.