Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định 76 thay thế  Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007.

Nghị định 76 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/11/2015.


Nghị định 76 có các quy định chi tiết về các nội dung như:


> Điều kiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh doanh bất động sản.

> Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản.

> Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn.

> Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

> Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.


Về điều kiện kinh doanh bất động sản, cá nhân, tổ chức phải thành lập doanh nghiệp và đáp ứng mức vốn pháp định 20 tỷ, trừ trường hợp (1) kinh doanh dịch vụ bất động sản và (2) tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên gồm:


> Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh.

> Hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất). 
> Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách. 
> Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ. 
> Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
> Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở. 
> Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công. 
> Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Mức vốn pháp định 20 tỷ được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Doanh nghiệp  không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.


Về hợp đồng mẫu, Nghị định 76 ban hành 5 mẫu hợp đồng trong kinh doanh bất động sản. Các  Hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành theo Nghị định 76 là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng; các bên có thể thỏa thuận đế sửa đổi, bổ sung các điều, khoản nhưng phải bảo đảm có đủ các nội dung chính theo quy định đối với (1) hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng; (2) hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; (3) hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.


Về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, điều kiện cho việc chuyển nhượng (và chuyển nhượng tiếp) là hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất chưa được nộp và việc chuyển nhượng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng thuê mua (toàn bộ số căn nhà, số căn hộ trong hợp đồng thuê mua). 


Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.


Về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, điều kiện cho việc chuyển nhượng (và chuyển nhượng tiếp) là hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp (chưa nhận bàn giao hoặc đã nhận bàn giao nhà) và việc chuyển nhượng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng thuê mua (toàn bộ số căn nhà, số căn hộ trong hợp đồng.


Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.


Về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, Nghị định 76 có các quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp tình, cấp huyện quyết định việc đầu tư và trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng chính phủ quyết định việc đầu tư.


Nghị định 76 cũng quy định việc thẩm định hồ sơ chuyển nhượng dự án về các nội dung như hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng, điều kiện của dự án, phần dự án chuyển nhượng, điều kiện của chủ đầu tư chuyển nhượng và chủ đầu tư nhận chuyển nhượng (dẫn chiếu đến Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và luật đất đai).


Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Nghị định này được tiếp tục hoạt động, nhưng phải bổ sung đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định của Nghị định này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/7/2015 nếu tiếp tục kinh doanh bất động sản.


Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 01/7/2015 thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.


Các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày 01/11/2015
 (ngày Nghị định 76 có hiệu lực) được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại theo các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định 76.