Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Nghị định 78 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.


Về ngành nghề kinh doanh
, Nghị định 78 quy định người thành lập hoặc doanh nghiệp phải ghi ngành nghề kinh doanh theo quy định khi thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh.


Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
, doanh nghiệp không buộc phải nộp tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh; nhưng doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề này từ khi có đủ các điều kiện theo quy định và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.


Về con dấu
, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. Doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp khi nhận thông báo mẫu con dấu và thực hiện việc đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bằng cách sử dụng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh. Giấy tờ theo yêu cầu phải được chuyển sang dạng văn bản điện tử và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Doanh nghiệp đã được đăng ký và hoạt động trước ngày 01/11/2015
 (ngày Nghị định 78 có hiệu lực thi hành) được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận đã được cấp và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 78. 


Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp đổi lấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Doanh nghiệp cũng có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.