Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn 5122 ngày 24/07/2015 về việc thực hiện một số thủ tục theo Luật Đầu tư 2014. Một số nội dung chính của Công văn 5122 là:

Hồ sơ dự án nộp trước khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực (01/07/2015). Các hồ sơ được tiếp nhận trước ngày 01/07/2015 nếu đáp ứng đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định cũ thì cơ quan đăng ký đầu tư có thể thỏa thuận với nhà đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 mà không yêu cầu lập, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo Luật Đầu tư 2014.

Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ thì cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư sửa đổi bổ sung theo Luật Đầu tư 2014, trừ trường hợp Luật Đầu tư 2014 không có yêu cầu khác.

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không cần chấp thuận chủ trương. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ nếu hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ, mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh và nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện theo cam kết WTO, điều ước quốc tế song phương và khu vực. 


Cơ quan đăng ký đầu tư tham khảo bộ, ngành liên quan trước khi xem xét, quyết định trong trường hợp ngành, nghề dịch vụ mà Việt Nam không có cam kết hoặc không nằm trong biểu cam kết về dịch vụ trong WTO.


Điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp theo luật cũ. Việc đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các điều chỉnh về nội dung dự án đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đã được cấp theo luật cũ được thực hiện riêng biệt tại cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư.

Chi nhánh, Văn phòng đại diện, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không nhất thiết phải có dự án đầu tư khi thành lập chi nhánh hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Việc đăng ký hoat động chi nhánh, văn phòng đại diện, bổ sung ngành, nghề kinh doanh được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Văn bản định giá
. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu cung cấp văn  bản định giá trái quy định tại Điều 37 Luật Doanh  nghiệp.