Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động trong Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

Thông tư 29 có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2015 cũng là ngày Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 hết hiệu lực.


Thương lượng tập thể. Thông tư 29 có các quy định về số lần thương lượng tập thể định kỳ: Tối thiểu 1 năm 1 lần, khoảng cách giữa hai lần thương lượng tập thể định kỳ liền kề không quá 12 tháng. Các bên thương lượng thỏa thuận số lần, thời gian tiến hành bằng văn bản có chữ ký của các bên tham gia. 


Cơ quan nhà nước tham dự phiên họp thương lượng tập thể khi nhận được văn bản đề nghị của một trong hai bên và người được cử tham gia yêu cầu bên có văn bản đề nghị tham dự phiên họp cung cấp thông tin liên quan đến phiên họp. Người được cử tham gia hỗ trợ các bên tiến hành thương lượng theo nguyên tắc khách quan, tôn trọng quyền thương lượng và quyết định của các bên.


Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cử người tham dự phiên họp gồm:


> Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

> Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
> Tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
> Tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương và ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
> Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
> Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
> Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thỏa ước tập thể. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm rà soát nội dung thỏa ước lao động tập thể trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận. Trong trường hợp thỏa ước lao động tập thể có (1) nội dung trái pháp luật hoặc (2) được ký kết không đúng thẩm quyền thì:


+ Trong trường hợp thỏa ước CHƯA CÓ hiệu lực, gửi văn bản cho các bên ký kết yêu cầu tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và gửi bản thỏa ước lao động tập thể đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định.

+ Trong trường hợp thỏa ước ĐÃ CÓ hiệu lực, có văn bản yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho các bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

Hội đồng trọng tài. Thông tư 29 có các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động, Thư ký Hội đồng trọng tài lao động, và Thành viên Hội đồng trọng tài lao động; nguyên tắc và kinh phí hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.


Thương lượng bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp. Tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công có văn bản tổ chức thương lượng trong thời gian 5 ngày là việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động nếu không đồng ý với một trong các nội dung chủ yếu trong văn bản yêu cầu bội thường thiệt hại. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, người sử dụng lao động trao đổi thống nhất với đại diện tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia họp thương lượng bồi thường thiệt hại.


Trường hợp các bên không thống nhất nội dung thương lượng thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định.