Để thi hành Luật Đầu tư 2014 từ ngày 01/07/2015 trong khi Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành đang được thẩm tra, ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 (Công văn 4366) gửi các địa phương và các Ban quản lý về việc thực hiện các công việc để triển khai thực hiện Luật Đầu tư.

Đối với các hồ sơ dự án đã nộp trước ngày 01/07/2015 nhưng đến ngày 01/07/2015 mà thời hạn xem xét theo Nghị định 108/NĐ-CP ngày 22/09/2006 vẫn chưa hết và Giấy chứng nhận đầu tư chưa được cấp thì Cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ dự án và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Đối với các hồ sư dự án đã nộp trước ngày 01.07/2015 và tính đến ngày 01/07/2015 thì thời hạn xem xét đã hết nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư khuyến khích nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ để được cấp theo Luật Đầu tư 2014. Nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục được cấp theo Luật Đầu tư 2005 thì Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hướng dẫn.

Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép thực hiện dự án đầu tư trước ngày 01/07/2015 thì nhà đầu tư không phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương theo Luật Đầu tư 2014.

Theo Công văn 4366 các nội dung đã được xem xét, thẩm định, phê duyết không thực hiện xem xét, thẩm định, phê duyệt lại.

Công văn 4366 cũng có các hướng dẫn đối với nội dung về thủ tục quyết định đầu tư; thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài; thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; việc áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; và về dự án đang thực hiện của nhà đầu tư trong nước.

Các biểu mẫu dùng trong các thủ tục đầu tư sử dụng theo mẫu kèm Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/06/2015.