Bộ Lao động và Thương binh xã hội vừa ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 (Thông tư 23) hướng dẫn các quy định về tiền lương trong Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 (Nghị định 05).

Thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8 năm 2015 nhưng các chế độ quy định tại Thông tư 23 được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015 là ngày Nghị định 05 có hiệu lực.

Thông tư 23 quy định cụ thể về tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (gồm mức lương và phụ cấp lương) và các khoản bổ sung khác liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh theo hợp đồng lao động (ngoài mức lương và phụ cấp lương, nhưng không bao gồm: tiền thưởng theo Điều 103 Bộ Luật Lao động, tiền ăn giữa ca, hỗ trợ khi có người thân mất, kết hôn, sinh nhật người lao động, trợ cấp người lao động khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc các hỗ trợ khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động).
 
Tiền lương được trả căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc đã thực hiện nhưng bảo đảm trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động, thời giờ làm việc bình thường, hoàn thành định mức lao động  hoặc công việc đã thỏa thuận (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiều vùng.

Căn cứ theo tính chất công việc, điều kiện sản xuất kinh doanh, người sử dụng lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian (tháng, tuần, ngày, giờ), theo sản phẩm hoặc tiền lương khoán. Việc lựa chọn hay thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Việc trả lương tháng được thực hiện một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và trả ngay trong tháng. Lương tháng được trả vào một thời điểm cố định do hai bên thỏa thuận.
 
Thông tư 23 cũng quy định cụ thể cách tính tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.