Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố điều kiện kinh doanh, đầu tư đối với 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

Thực hiện khoản 5, điều 7 Luật Đầu tư 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố điều  kiện kinh doanh, đầu tư đối với 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định trong Luật Đầu tư 2014. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được chia thành 16 lĩnh vực gồm:

 An ninh quốc phòng
 Tư pháp
 Tài chính
 Công Thương 
 Lao động, Thương Binh và Xã hội
 Giao thông vận tải
 Xây dựng
 Thông tin và Truyền thông
 Giáo dục và Đào tạo
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Kế hoạch và Đầu tư
 Y tế
 Khoa học và Công nghệ
 Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 Tài nguyên và Môi trường
 Ngân hàng