Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn hướng dẫn các quy định về đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Phục vụ việc đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 01/07/2015 là ngày Luật Doanh  nghiệp 2014 (LDN 2014) có hiệu lực trong khi Nghị định và Thông tư hướng dẫn các quy định về đăng ký doanh nghiệp của LDN 2014 chưa có hiệu lực (hiện đang được xem xét, ban hành), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/06/2015 (Công văn 4211) hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014. 

Về cơ bản, Công văn 4211 đưa ra các hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các quy định của Nghị định 43/2010/NĐ-CP (đang có hiệu lực và sẽ được thay thế bằng Nghị định mới đang được xem xét, ban hành) khi tiến hành các thủ tục theo LDN 2014. Cụ thể, Công văn 4211 có các hướng dẫn đối với các thủ tục:

> Đăng ký thành lập doanh nghiệp. 
> Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.
> Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
> Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.
> Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
> Thông báo về mẫu dấu của Doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
> Tạm ngừng kinh doanh, quy trở lại hoạt động trước thời hạn
> Giải thể doanh nghiệp
> Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện
> Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư.