Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 (Thông tư 13) quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 
Thông tư 13 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3 năm 2015 thay thế Thông tư 44/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2011.

Thông tư 13 kéo dài thời gian Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát có hiệu lực lên 2 năm, có thể gia hạn (so với 1 năm theo quy định cũ) và thời hạn để cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng thủ tục hải quan giảm còn 2 giờ làm việc (so với 16 giờ làm việc theo quy định cũ).
 
Thông tư 13 cũng quy định Tổng cục Hải quan là nơi duy nhất tiếp nhận Đề nghị kiểm tra, giám sát; Tổng cục Hải quan cũng có trách nhiệm duy trì cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho phép các Cục Hải quan và Chi cục Hải quan địa phương truy cập. Chi Cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan là nơi tiếp nhận Đơn để nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
 
Cùng với các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạm dừng làm thủ tục hải quan, Thông tư 13 thể hiện những điều chỉnh từ phía cơ quan quản lý nhà nước nhằm giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục hành chính.