Tìm hiểu Sáng chế

Sáng chế

là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa Sáng chế

> Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học. 
> Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính. 
> Cách thức thể hiện thông tin.
> Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.
> Giống thực vật, giống động vật.
> Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.

 
Rủi ro khi Sáng chế không được bảo hộ

 

> Sáng chế có thể bị người khác (đối thủ cạnh tranh) tiếp cận và sử dụng.
> Có thể mất khả năng được cấp Văn bằng bảo hộ (nếu Sáng chế bị mất tính mới).
> Không thể ngăn cản người khác sử dụng Sáng chế.

Lợi ích khi sáng chế được bảo hộ (được cấp Bằng độc quyền)

> Có quyền ngăn cản người khác sử dụng Sáng chế được bảo hộ.
> Có quyền cho phép người khác sử dụng và thu phí.
 
Căn cứ quyền đối với Sáng chế

Quyết định cấp văn bằng bảo hộ (Bằng độc quyền Sáng chế hoặc Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 
Tiêu chuẩn bảo hộ để một giải pháp kỹ thuật được cấp Bằng độc quyền Sáng chế

> Có tính mới
> Có trình độ sáng tạo
> Có khả năng áp dụng công nghiệp
 
Tiêu chuẩn bảo hộ để một giải pháp kỹ thuật được cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

> Có tính mới
> Không phải là hiểu biết thông thường
> Có khả năng áp dụng công nghiệp
 
Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền Sáng chế

20 năm.
Hằng năm phải đóng phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng. 

Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích
 
10 năm. 
Hằng năm phải đóng phí duy trì hiệu lực và phí sử dụng. 

Yêu cầu bảo hộ Sáng chế tại Việt Nam
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế (hoặc Giải pháp hữu ích) cần được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thẩm định trước khi quyết định cấp hay không cấp Bằng độc quyền Sáng chế (hoặc Giải pháp hữu ích) trên cơ sở các tiêu chuẩn bảo hộ.

Yêu cầu bảo hộ Sáng chế ở nước ngoài
 
1. Nộp Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế tại Cơ quan sáng chế ở từng quốc gia, hoặc
2. 
Nộp Đơn theo thủ tục quy định tại Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT).
 
Thủ tục thẩm định đơn yêu cầu bảo hộ Sáng chế tại Việt Nam
 
> Thẩm định hình thức
> Công bố đơn
> Thẩm định nội dung
 
Hợp đồng chuyển nhượng (Mua bán) Sáng chế đã được cấp Bằng độc quyền

Phải được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực.
 
Hợp đồng cho phép sử dụng (Li-xăng) Sáng chế đã được cấp Bằng độc quyền
Phải được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực với bên thứ ba. Hợp đồng chưa được đăng ký vẫn có hiệu lực giữa các bên ký kết.