Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

(Theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 17/10/2017)

Nghị định 116 không áp dụng đối với các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô không thực dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô


1. Là doanh nghiệp.

2. Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất có quyền sử dụng hợp pháp.
3. Mặt bằng, nhà xưởng bảo đảm phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng.
4. Có các khu vực thực hiện các công việc:
+ Tiếp nhận
+ Bàn giao
+ Bảo dưỡng
+ Sửa chữa
+ Kiểm tra xuất xưởng
+ Nhà điều hành
+ Khi linh kiện, phụ kiện
+ Khu vực rửa xe
đáp ứng được công việc.
5. Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các tranh thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.
6. Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.
(Bản kê khai năng lực cơ sở vật chất của cơ sở).
7. Có đội ngũ nhân lực đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

8. Có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô
(Mục 1 đến Mục 8 phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 11794)
9. Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nếu cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước hoặc nước ngoài nếu cung cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.
10. Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
11. Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định.
12. Có đủ hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường.

Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô


Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô.


Cục Đăng kiểm Việt Nam có thể ra quyết định tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô trong các trường hợp sau:


+ Vi phạm các quy định liên quan đến việc duy trì các kết quả đã được kiểm tra, chứng nhận hoặc vi phạm các quy định (cùa Nghị định 116).

+ Vi phạm các quy định khác của pháp luật vf phải thực hiện kết quả xử lý của cơ quan chức năng.
+ Không chấp hành các quyết định tại thời điểm kiểm tra đột xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn vi phạm trong thời hạn 06 tháng sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận.


Cục Đăng kiểm Việt Nam có thể ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô trong các trường hợp sau:


+ Cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

+ Cho thuê, mượn, tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận.
+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh.
+ Không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định (tại Nghị định 116).
+ Không triển khai hoạt động bảo hành,  bảo dưỡng ô tô trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.
+ Không khắc phục hoàn toàn vi phạm dẫn đến việc hiệu lực Giấy chứng nhận bị tạm dừng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận.

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô


Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô có các trách nhiệm sau:


+ Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô khi khách hàng đưa xe tới địa điểm của cơ sở.

+  Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo đúng chế độ bảo hành, bảo dưỡng do doanh nghiêp sản xuất, lắp ráp ô tô quy định.
+ Phối hợp với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô trong quá trình thực hiện việc triệu hồi ô tô theo quy định.
+ Thực hiện việc đào tạo, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, kỹ thuật viên theo yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.
+ Duy trì tình trạng hoạt động của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đáp ứng các điều kiện quy định (tại Nghị định 116).
+ Chấp hành việc kiểm tra, giám sát định kỳ, kiểm tra đột xuất.
+ Trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận, cơ sở có trách nhiệm giải quyết, hoàn thiện đầy đủ tất cả các công việc chưa hoàn thành tính đến thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận với khách hàng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả các công việc đó trong suốt thời gian bảo hành theo cam kết của cơ sở.

Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất


+ Cơ quan tiến hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam.

+ Thời gian:
   - Định kỳ: 24 tháng
   - Đột xuất khi (i) nhận được văn bản khiếu nại có căn cứ của khách hàng về các nội dung liên quan đến việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô, (ii) nhận được thông tin phản ánh có căn cứ về việc vi phạm các quy định của Nghị định hoặc các nội dung liên quan đến việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô, (iii) có văn bản yêu cầu của cơ quan chức năng.
+ Nội dung đánh giá: Đánh giá việc duy trì hoạt động và các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp theo các nội dung đăng ký và đã được chứng nhận. Căn cứ đánh giá là các số liệu đánh giá cảu lần đầu và các năm trước đó, Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở (Mẫu) và báo cáo về sự thay đổi (nếu có) của cơ sở.

Đoàn kiểm trả phải lập biên bản nội dung kiểm tra và trong trường hợp phát hiện sai hạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.