Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/04/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư liên tịch 05 sẽ có hiệu lực từ ngày 20/05/2016.


Thông tư liên tịch 05 quy định về các vấn đề gồm:


> Căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

> Các biện pháp khắc phục hậu quả; 
> Trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Chi tiết


Nghị định thư Madrid có hiệu lực đối với Lào

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu tại Lào thông qua hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid.

Nghị định thư Madrid có hiệu lực đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày hôm nay 07/03/2016. Như vậy, doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại Lào, bên cạnh việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu Lào, nay đã có thêm một lựa chọn khác là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo Nghị định thư Madrid.

Hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid (hệ thống Madrid) cho phép cá nhân, doanh nghiệp thuộc một quốc gia thành viên đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thành viên khác thông qua việc nộp một đơn đăng ký duy nhất. Thành viên mới nhất của hệ thống Madrid là nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đưa số quốc gia thành viên hệ thống Madrid lên 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5 nước ASEAN gồm Việt Nam, Singapore, Philippines, Campuchia và Lào.

Thông tư 13 về biện pháp Hải quan chống hàng giả, hàng xâm phạm

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 (Thông tư 13) quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 
Thông tư 13 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3 năm 2015 thay thế Thông tư 44/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2011.