Tên thương mại, Bí mật kinh doanh, Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

Các dịch vụ của ADMC giúp doanh nghiệp nhận định các rủi ro và cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện, yêu cầu của pháp luật tạo cơ sở pháp lý tốt nhất cho việc ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm tên thương mại, tên miền, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Các dịch vụ của ADMC gồm:

• Tư vấn, đánh giá khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ tên thương mại.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến tên thương mại, tên doanh nghiệp.
• Đăng ký tên miền; tư vấn, soạn thảo, thực hiện thỏa thuận chuyển giao tên miền.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp tên miền, nhãn hiệu, tên doanh nghiệp.
• Tư vấn, đánh giá, xây dựng biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bí mật kinh doanh.
• Tư vấn, đại diện xử lý vấn đề về quản lý, chiếm đoạt bí mật kinh doanh.
• Tư vấn, đánh giá và đại diện xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.