Lao động

ADMC cung cấp các dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định, yêu cầu của pháp luật về lao động đồng thời đánh giá các thay đổi trong môi trường pháp lý và có biện pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh và sử dụng lao động của doanh nghiệp.
 
Các dịch vụ do ADMC cung cấp gồm:

• Tư vấn, soạn thảo tài liệu phục vụ hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp.
• Tư vấn, thương lượng, soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan (về lợi ích, bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, v.v...)
• Tư vấn, xây dựng, soạn thảo, rà soát nội quy lao động, thỏa ước lao động. 
• Tư vấn, xây dựng, soạn thảo, rà soát quy trình, quy chế, chính sách liên quan để người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Tư vấn, tham gia giải quyết các vấn đề về lao động.