Thương mại

ADMC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh, đưa sản phẩm ra thị trường hay rà soát, soạn thảo các hợp đồngthỏa thuận trong thương mại hoặc hợp tác kinh doanh, liên doanh và mua bán, doanh nghiệp cũng như 
giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại.
 
Các dịch vụ do ADMC cung cấp gồm:
 
 Tư vấn, thương lượng, soạn thảo thỏa thuận, hợp đồng trong thương mại.
 Tư vấn, soạn thảo, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để doanh nghiệp nhận giấy phép hoặc chứng nhận đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh luật định hay điều kiện về sản phẩm.
 Tư vấn, thương lượng, soạn thỏa thỏa thuận, hợp đồng trong các giao dịch đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, mua bán doanh nghiệp.
• Tư vấn, thương lượng giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.
 Tư vấn, thương lượng giải quyết tranh chấp trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh, liên doanh.