Doanh nghiệp

Với kinh nghiệm trong hai lĩnh vực luật doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ, AMDC cung cấp các dịch vụ tổng hợp thành lập doanh nghiệp và đăng ký nhãn hiệu, tên miền một cách thuận lợi, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh cũng như bảo đảm chi phí tối ưu. 
 
Nội dung dịch vụ gồm:

• Tư vấn và đại diện thực hiện thành lập doanh nghiệp, tư vấn ngành nghề, điều kiện kinh doanh, vốn góp, hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức, ưu đãi.
• Tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp; tư vấn, đại diện thực hiện đăng ký nhãn hiệu, tên miền.
• Thương lượng, soạn thảo, rà soát tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, văn bản để thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh.
• Các thủ tục khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
• Tư vấn và đại diện thực hiện mở văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

ADMC cũng cung cấp các dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định, yêu cầu của pháp luật về doanh nghiệp khi có các thay đổi trong môi trường pháp lý đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh và quản lý nội bộ, giúp doanh nghiệp, cá nhân chuẩn bị, đánh giá và thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp cũng như giải quyết tranh chấp giữa giữa thành viên, cổ đông với công ty.

Các dịch vụ do ADMC cung cấp gồm:

• Tư vấn, thực hiện các thông báo, điều chỉnh, bổ sung về đăng ký doanh nghiệp, như thay đổi thành viên, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, tăng giảm vốn điều lệ và các ghi nhận thay đổi khác của doanh nghiệp.
• Tư vấn, soạn thảo tài liệu phục vụ hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp.
• Tư vấn, xây dựng, soạn thảo, rà soát nội quy quy trình, quy chế, chính sách kinh doanh.
• Tư vấn, thương lượng và thực hiện giải pháp giải quyết các tranh chấp nội bộ.
 Tư vấn, thương lượng và giải quyết tranh chấp trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh, liên doanh.