Thành lập Doanh nghiệp & Bảo hộ Thương hiệu

Với kinh nghiệm trong hai lĩnh vực luật doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ, AMDC cung cấp các dịch vụ tổng hợp thành lập doanh nghiệp và đăng ký nhãn hiệu, tên miền một cách thuận lợi, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh cũng như bảo đảm chi phí tối ưu. 
 
Nội dung dịch vụ gồm:

• Tư vấn và đại diện thực hiện thành lập doanh nghiệp, tư vấn ngành nghề, điều kiện kinh doanh, vốn góp, hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức, ưu đãi.
• Tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp; tư vấn, đại diện thực hiện đăng ký nhãn hiệu, tên miền.
• Thương lượng, soạn thảo, rà soát tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, văn bản để thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh.
• Các thủ tục khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
• Tư vấn và đại diện thực hiện mở văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp & Lao động

ADMC cung cấp các dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định, yêu cầu của pháp luật về doanh nghiệp và lao động đồng thời có đánh giá các thay đổi trong môi trường pháp lý và có biện pháp giúp doanh nghiệp thích ứng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh, sử dụng lao động và quản lý nội bộ của doanh nghiệp.
 
Các dịch vụ do ADMC cung cấp gồm:

• Tư vấn, thực hiện các thông báo, điều chỉnh, bổ sung về đăng ký doanh nghiệp, như thay đổi thành viên, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, tăng giảm vốn điều lệ và các ghi nhận thay đổi khác của doanh nghiệp.
• Tư vấn, soạn thảo tài liệu phục vụ hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp.
• Tư vấn, thương lượng, soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan (về lợi ích, bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, v.v...)
• Tư vấn, xây dựng, soạn thảo, rà soát nội quy lao động, thỏa ước lao động, các quy trình, quy chế, chính sách liên quan để người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Tư vấn, tham gia giải quyết các vấn đề về lao động.