Sáng chế

Sáng tạo và đổi mới mang đến cho cá nhân nhà sáng chế, doanh nghiệp những lợi ích to lớn nhưng cũng đòi hỏi đầu tư trí tuệ, kỹ năng, thời gian và tài chính lâu dài, tốn kém;
 trong khi đó, để bảo vệ và khai thác tối đa kết quả sáng tạo, đổi mới, cá nhân và người quản lý doanh nghiệp cần đến kinh nghiệm và kiến thức về pháp lý do tính chất đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ.


Là một công ty luật đồng thời là một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép hoạt động, các dịch vụ sáng chế và pháp lý của ADMC giúp cá nhân, doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, nhu cầu kinh doanh cũng như dự báo và thích ứng với các thay đổi trong môi trường pháp lý để có thể phòng tránh rủi ro, bảo vệ và khai thác hiệu quả kết quả đầu tư sáng tạo. Với kinh nghiệm và kiến thức về luật sở hữu trí tuệ cũng như luật kinh doanh, lao động và thương mại, chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể và hiệu quả trong việc xác lập quyền đối với sáng chế (trong nước và nước ngoài), quản lý nội bộ và quan hệ lao động liên quan đến sáng chế, hợp đồng khai thác sáng chế, hợp đồng thương mại và đầu tư liên quan đến sáng chế, giải quyết tranh chấp và xử lý hành vi xâm phạm (tại cơ quan hành chính hoặc tòa án) nhằm giúp cá nhân, doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận tốt nhất.


Các dịch vụ sáng chế của ADMC gồm:

YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN 

• Tư vấn, xác định đối tượng yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Thực hiện tra cứu tình trạng kỹ thuật và đánh giá khả năng và phạm vi bảo hộ.
• Tư vấn, xây dựng phương án yêu cầu bảo hộ, soạn thảo hồ sơ yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Đại diện thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Yêu cầu cấp Bằng độc quyền ở nước ngoài.

DỊCH VỤ SÁNG CHẾ KHÁC

• Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền.
• Đăng ký các thay đổi trong Bằng độc quyền.
• Phản đối đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền.
• Yêu cầu hủy/chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền.
• Yêu cầu cấp phó bản/cấp lại Bằng độc quyền.
• Rà soát, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, li-xăng Bằng độc quyền.
• Tư vấn, rà soát, soạn thảo các quy định liên quan đến hoạt động sáng tạo trong các hợp đồng, quy chế về lao động, hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao, quy chế nội bộ.
• Tư vấn, rà soát, soạn thảo các quy định liên quan đến sáng chế trong các hợp đồng, thỏa thuận thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh, thành lập doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại.
• Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm sáng chế.